vyhledat> | domů>

 

Jedním ze dvou pilotních témat dunajovického pracoviště je komplexní přístup ke zkoumání germánské populace doby římské na Moravě. Především se toto bádání koncentruje na centrální sídlení oblast v Dyjsko-svrateckém úvalu, v současné době se ovšem ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově rozbíhá i systematický průzkum klíčové periferní oblasti germánského sídelního území – ústí Moravské brány.

 


Od roku 2009 probíhá řešení grantového projektu Grantové agentury ČR č. 404/09/1054, „Germánská populace na prahu mladší doby římské: historický, sídlištní a socio-ekonomický kontext na příkladu mikroregionu Pasohlávek“. Cílem projektu je poznání dějinných událostí poslední čtvrtiny 2. a počátku 3. st., komplexní vykreslení charakteru germánské osady v Pasohlávkách a formulace konzistentního závěru o vlivu římského vojenského zásahu na sídelní, kulturní a socio-ekonomické poměry jihomoravské větve kmene Markomanů. Grantový projekt je zaměřen na komplexní interdisciplinární analýzu germánské osady v Pasohlávkách U vodárny, mající charakter protohistorické industriální zóny. Základem vyhodnocení budou strukturální celky v rámci sídliště, disponující reprezentativní pramennou základnou. Budou vypracována jejich spektra archeologických a environmentálních dat pomocí antikvární analýzy materiálu, archeobotanického a archeozoologického rozboru včetně izotopové analýzy. Pomocí analytických prospekčních metod a komparací s chronologicky ukotveným materiálem z Pasohlávek budou rekonstruovány sídlištní poměry uvnitř tzv. římského záboru kolem Hradiska u Mušova a zjištěna jeho role v rámci římského vojenského zásahu v době markomanských válek.

 

3D rekonstrukce typického germánského obydlí

 

V rámci záchranných archeologických výzkumů jsme v posledních letech realizovali též odkryvy četných germánských sídlištních objektů doby římské, jejichž komplexní zpracování průběžně probíhají. Do tohoto procesu jsou zapojeni členové výzkumného týmu a další externí spolupracovníci, včetně odborníků z přírodovědných oborů. Dalším zpracovávaným tematickým okruhem je výzkum charakteru římských importů v prostředí moravských Germánů (se zvláštním zřetelem k sídlištnímu kontextu) a hledání odpovídajících ekonomických modelů pro jejich interpretaci.

 

V posledních letech stále intenzivněji probíhá mapování, evidence a zpracovávání kovových předmětů, získávaných povrchovou prospekcí pomocí detektorů kovů na protohistorických nalezištích jižní Moravy. Jejich záchrana jakožto vědeckých dat je prioritním úkolem oboru, proto vynakládáme úsilí i prostředky i na tuto činnost. V posledních 3 letech jsme provedli určení, evidenci či základní ošetření ca 1.500 kovových nálezů, převážně protohistorického charakteru (doba bronzová, doba železná, doba římská a stěhování národů).

 

Hypotetická podoba germánského sídliště doby římské ve středním Podunají