EN

vyhledat> | domů>

 

B. Komoróczy / M. Vlach 2010: Využití GIS pro výzkum římského vojenského zásahu na barbarské území ve střední Evropě v době markomanských válek – Úvod do problematiky a perspektivy. In: Archaeologica Slovaca Monographiae (editoři: Ján Beljak – Gertrůda Březinová – Vladimír Varsík). Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. 247-289. PDF

B. Komoróczy / M. Lukáš ml. / P. Růžičková / J. Šterc / M. Vlach 2010: Po stopách římských legií v kraji pod Pálavou. Pasohlávky. PDF

M. Bálek / O. Šedo, 1998: Příspěvek k poznání krátkodobých táborů římské armády na Moravě. Památky archeologické 59, 1998, str. 159-184.

J. Čižmářová / B. Komoróczy 2011: Na prahu historie (At the treshold of history). Brno. PDF

D. Cejnková / B. Komoróczy / J. Tejral 2003: Římané a Germáni. Nepřátelé, rivalové, sousedé. In: B. Komoróczy, Římské cihly na Hradisku u Mušova. Zprávy památkové péče 63, 2003/2, str. 66-77.

B. Komoróczy, Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994-2007. In: E. Droberjar / B. Komoróczy / D. Vachůtová (edd.), Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů. Brno 2008, str. 391-438. PDF

J. Peška a kolektiv, Královská hrobka z Mušova. Barbaři a Římané nad středním Dunajem v prvních dvou stoletích nového letopočtu. Mikulov 1991.

V. Podborský a koektiv, Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993.

Šedo, O.: Archeologie a stopy pobytu římských vojsk v prostoru Mušova. In: E. Kordiovský (ed.), Mušov 1276-2000, str. 183-205.

J. Tejral, Mušov Hradisko. In: E. Kordiovský (ed.), Mušov 1276-2000, str. 143-182.