vyhledat> | domů>

 

Jedním z plošně nejefektivnějším prostředkům nedestrktivní archeologie jsou metody z oblasti přírodních věd zabývajících se geofyzikálním průzkumem. V současnosti Archeologický ústav disponuje magnetometrem (Dual FM256 Gradiometer System, výrobce Geoscan Research) s dvěma sondami typu Fluxgate. Princip spočívá v měření směru a velikosti magnetického pole v daném místě (základní rozlišení 0,1 nT - jednotka nanotesla). Při měření v pravidelné a prostorově referenční síti výsledný magnetogram ukazuje fyzikální projevy zásahů pod povrchem, které jsou výsledkem lidské činnosti v minulosti (základy a podpovrchvé relikty staveb, zásobní jámy a další). Měřitelné rozdíly ve fyzikálních vlastnostech sedimentů jsou výsledkem rozdílných procesů jejich vzniku a vývoje. Právě výplně archeologických objektů představují při vysoce citlivém měření rozdíl od přirozené geologické stavby podloží. Důsledek působení vyšších teplot umožňují např. detekovat různé typy pecí či stopy objektů zanikých při požárů apod.

 

 

DataloggerGeofyzikální prospekce zprostředkovává důležité informace o archeologických památkách. Za příznivých podmínek je možné identifikovat přítomnost různých typů archeologických objektů a dalších zásahů do podloží. Na základě těchto informací je pak možné optimalizovat efektivitu cílení a provádění terénních aktivit záchranných archeologických akcí a systematických na řešení vědeckých otázek orientovaných odkryvů archeologických památek.