vyhledat> | domů>

 


2002 – 2006    FF MU Brno, bakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Archeologie. Téma bakalářské diplomové práce: „Nové nálezy z mladší a pozdní doby římské ze Sudoměřic“;
2006 – 2010    FF MU Brno, magisterský studijní program Historické vědy, studijní obor Archeologie. Téma magisterské diplomové práce „Žárové pohřebiště v Šitbořicích a přilehlý region v době římské“;
2006 – 2008    FF MU Brno, zpracování terénní dokumentace a koordinace povrchové prospekce v prostoru soutoku Moravy a Dyje
2009 –             zaměstnán AÚ AV ČR Brno, v. v. i., Středisko pro archeologii doby římské a stěhování národů
2009 – 2011    Člen řešitelského kolektivu grantového projektu „Germánská populace na prahu mladší doby římské: historický, sídlištní a socio-ekonomický kontext na příkladu mikroregionu Pasohlávek“ (GAČR č. 1054), řešitel: Mgr. Balázs Komoróczy, PhD.
2011 –             postgraduální studium v Archeologickém ústavu SAV Nitra a na FF UK Bratislava, téma disertační práce: „Římsko-barbarské konfrontace ve světle geoinformačních analýz“ (vedoucí J. Rajtár).


Mgr. Marek Vlach je odborným pracovníkem ARÚB, který se specializuje na archeologii doby římské ve středním Podunají a na využití výpočetní techniky při terénním a teoretickém archeologickém výzkumu. Již za studií se tvůrčím způsobem podílel na organizaci a realizaci plošných terénních prospekcí u nás i v zahraničí (např. v Sýrii), pravidelně spolupracuje s navrhovatelem na jeho terénních výzkumech, je spoluautorem databázového GIS prostředí pro evidenci a vyhodnocování terénních jevů. Specializuje se na prediktivní modelování výskytu archeologických komponent a na multi-agentní modelování archeologických a historických hypotéz. Aktivně se zúčastňuje tuzemských i mezinárodních konferencí.


Vybrané publikace
Dresler, P. - Kučera, M. - Macháček, J. - Petrželka, R. - Vlach, M. - Žídek, O. 2008: POHAN DATA SERVER - digitální datový sklad archeologické organizace. In: Macháček, J. (ed.), Počítačová podpora v archeologii 2. Brno-Praha-Plzeň, 30-46.
Mateiciucová, I. - Milo, P. - Tencer, T. - Vlach, M. 2009: Geophysical Survey at archaeological sites in north-eastern Syria.In:  ArcheoSciences, Rennes: Presses Universitaires Rennes, 33, 111-113.
Milo, P. - Lichtenstein, L. - Rózsa, Z. - Tencer, T. - Fekete, Z. - Vlach, M. 2009: Geophysical Survey at archaeological site Kaszaper, Békés County, Hungary. ArcheoSciences, 33.
Vachůtová, D. - Vlach, M. 2010: Archeologické prediktivní modelování v oblasti Kostelce na Hané. In: Zaměřeno na středověk. Praha. Lidové noviny.
Komoróczy, B. - Vlach, M. 2010: Využití GIS pro výzkum římského vojenského zásahu na barbarské území ve střední Evropě v době markomanských válek - Úvod do problematiky a perspektivy. In: Beljak, J. – Březinová, G. – Varsik, V. (edd.), Archeológia barbarov 2009, Archaeologia Slovaca Monographiae. Nitra, 247-290.
Komoróczy, B. - Lukáš, M. - Růžičková, P. - Šterc, J. - Vlach, M. 2010: Po stopách římských legií v kraji pod Pálavou. Pasohlávky.
Komoróczy, B. – Klanicová, S. – Sázelová, S. – Vlach, M. 2010: Pasohlávky (k.ú. Mušov, okr. Břeclav), „Za tuchnou“, Přehled výzkumů 51, 321-323.
Komoróczy, B. – Klanicová, S. – Šebela, L. – Vlach, M. 2010: Pasohlávky (k.ú. Pasohlávky, k.ú. Mušov, okr. Břeclav), „U vodárny, Za tuchnou“, Přehled výzkumů 51, 333-337.
Komoróczy, B. – Klanicová, S. – Navrátil, A. – Sázelová, S. – Vlach, M. 2010: Pasohlávky (k. ú. Mušov, k. ú. Pasohlávky, okr. Břeclav), „Za Tuchnou, U vodárny“, Přehled výzkumů 51, 348-356.
Komoróczy, B. – Klanicová, S. – Sázelová, S. – Vlach, M. 2010: Pasohlávky (k. ú. Mušov, k. ú. Pasohlávky, okr. Břeclav), „Za Tuchnou, Hradisko, U Vodárny“. Přehled výzkumů 51, 385-389.
Mateiciucová, I. – Vlach, M. – Matoušek, J. – Milo, P. – Tencer, T. (v tisku): Surface Survey and Geophysical Prospection in the Micro-region of Tell Arbid, NE Syria: A Preliminary Report. In: ICAANE Proceedings.
Vachůtová, D. – Vlach, M. (v tisku): K možnostem identifikace a poznání pohřebišť z doby římské na Moravě.
Vlach, M. 2007: Nové sídlištní nálezy z mladší a pozdní doby římské ze Sudoměřic. In: Droberjar, E. – Chvojka, O (edd.), Archeologie barbarů 2006, Supplementum 3. České Budějovice, 449-471.
Vlach, M. 2008. Římský krátkodobý tábor a nové nálezy z doby římské z Charvátské Nové Vsi. In: Droberjar, E. – Komoróczy, B. – Vachůtová, D. (edd.), Barbarská sídliště. Spisy AÚ AV ČR Brno 37, 461-468.