vyhledat> | domů>

 


1989 – 1995    studium oborů klasická archeologie a historie na FF UK Praha. Téma magisterské diplomové práce „Obchodní vztahy provincie Pannonia s Itálií a role Jantarové cesty v 1. st. po Kr.“;
1995 –             zaměstnán AÚ AV ČR Brno, v. v. i., Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů;
1995 – 1996    člen řešitelského kolektivu GA ČR č. 0782, „Římský vojenský zásah a místní populace severně od středního Dunaje v prvních třech stoletích po Kr.“;
1996 – 1998    přednášející na FPřF Slezské univerzity Opava;
1996 – 2009    redaktor odborného periodika Přehled výzkumů;
1997 – 1999    člen řešitelského kolektivu GA AV ČR č. 1701, „Antický Řím a problém akulturace v oblasti severně od Středního Dunaje“;
1997 – 2005    Eötvös Lóránd Univerzita Budapešť, postgraduální studium oboru římsko-provinciální archeologie. Téma disertační práce: „The Marcomannic Wars and the Events Leading up to the Wars in View of Archaeological Sources”;
2000 – 2003    člen řešitelského kolektivu GA AV ČR č. 1101, „Římská enkláva v oblasti Mušova“;
2000 –             pedagog FF MU, Ústavu klasických studií, Ústavu archeologie a muzeologie, přednášky a semináře: „Teorie a praxe terénního archeologického výzkumu“, „Otázky římsko-provinciální archeologie“, „Úvod do římské epigrafiky“, „Římané a Germáni ve střední Evropě“, „Římské provincie ve středním Podunají“, „Římská architektura“;
2004 – 2007    člen řešitelského kolektivu Projektu EU, program Kultura 2000, „Transformace – zrod společné kultury v severních provinciích Římské říše od Británie až po Černé moře“. Koordinátor Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz am Rhein;
2005 – 2007    člen řešitelského kolektivu GA ČR č. 2455 „Aktuální úkoly výzkumu a záchrany římsko-antických památek u Mušova“;
2007 – 2011    člen Rady Archeologického ústavu AV ČR Brno, v. v. i.;
2008 – 2011    Člen expertního týmu projektu Evropské unie „CE Project, Danube Limes – World Heritage Site“ (nositel Institut für Österreichische Geschichtsforschung Universität Wien);
2009 –             vedoucí expozitury Archeologického ústavu v Dolních Dunajovicích;
2009 – 2011    Řešitel grantového projektu GA ČR č. 404/09/1054 „Germánská populace na prahu mladší doby římské: historický, sídlištní a socioekonomický kontext na příkladu mikroregionu Pasohlávek“.

 

Vedení vybraných, s tématem projektu souvisejících terénních archeologických výzkumů
1994 – 2009    Hradisko u Mušova, každoroční systematický výzkum římské opevněné báze;
1995 – 1996    Systematický výzkum nároží římského krátkodobého tábora a germánských sídlištních objektů na lokalitě Mušov „Na Pískách“;
2001 – 2002    Modřice (okr. Brno-venkov), záchranný a systematický výzkum germánského sídliště a římského krátkodobého tábora;
2002 –             Pasohlávky (okr. Břeclav), záchranný výzkum v extravilánu i intravilánu obce, mj. sídliště z doby římské;
2004 –             Klentnice (okr. Břeclav), záchranný výzkum v extravilánu obce, mj. sídliště z doby římské;
2006 –             Pasohlávky (okr. Břeclav), záchranný výzkum v extravilánu obce, mj. sídliště z doby římské;
2008 –             Pasohlávky (okr. Břeclav), záchranný archeologický výzkum v extravilánu obce, římská vojenská báze Hradisko u Mušova;
2009 –             Pasohlávky (okr. Břeclav), záchranný archeologický výzkum v extravilánu obce, římská vojenská báze Hradisko u Mušova (opevnění a polní nemocnice);
2010 – 2011    Engelhartstetten (Dolní Rakousko), systematický výzkum římského krátkodobého tábora;
2001 –             Pasohlávky (okr. Břeclav), záchranný výzkum v extravilánu obce, mj. sídliště z doby římské;
2011 – 2012    Pasohlávky (okr. Břeclav), záchranný archeologický výzkum v extravilánu obce, římská vojenská báze Hradisko u Mušova.


Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. se dlouhodobě specializuje na problematiku archeologie a historie doby římské a římského vojenského zásahu na barbarském území ve středním Podunají. Od svého nástupu do ARÚB byl členem řešitelského kolektivu několika tuzemských i zahraničních grantových projektů, věnovaných především otázce markomanských válek a jejich odrazu v archeologickém záznamu na Moravě. Každoročně v jejich rámci realizuje systematický terénní výzkum a prospekci na lokalitě Hradisko u Mušova a na dalších významných lokalitách, intenzivně se zapojuje do záchranných výzkumných aktivit v regionu jižní Moravy. Své výzkumy a závěry pravidelně zveřejňuje na mezinárodních konferencích, publikuje v zahraničních a tuzemských periodikách a sbornících. V roce 2005 byl organizátorem mezinárodní konference „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum“ v Mikulově, od roku 2005 spolu s dr. E. Droberjarem každoročně pořádá „Protohistorickou konferenci – Keltské, germánské a časně slovanské osídlení (pozdní doba laténská, doba římská, stěhování národů a časně slovanské období)“ s mezinárodní účastí. Navrhovatel má velmi dobré kontakty s příslušnými českými a zahraničními specialisty a institucemi. Pravidelně se podílí na vědecké výchově budoucích archeologů jako pedagog Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno. Aktivní je též na poli popularizace výsledků vědeckých výzkumů – jeho autorská výstava „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“ v Regionálním muzeu Mikulov byla v květnu 2008 Ministerstvem kultury ČR oceněna v soutěži Gloria Musealis cenou Muzejní výstava roku 2007. V rámci navrhovaného projektu bude mj. hlavním koordinátorem prací, povede terénní aktivity, realizuje vyhodnocení archeologických dat (terénních jevů, kovových nálezů) a celkovou historickou syntézu problematiky.


Prezentace výsledků s tématem souvisejících výzkumů na vybraných konferencích
1999       B. Komoróczy, „Germanische Siedlungsobjekte der älteren römischen Kaiserzeit und temporäre Lager der römischen Armee in Südmähren“. Konference „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen in der Frühgeschichte“, Nitra, Slovensko.
2003       B. Komoróczy, „Ausrüstungsgegenstände des Horizonts der Markomannenkriege. Die Funde vom Burgstall bei Mušov“. Konference „14. International Roman Military Equipment Conference. Archaeology of Battlefields, Militaria from Destruction Levels“, Wien, Rakousko.
2004       B. Komoróczy, „Zur Frage der augusteischen militärischen Aktivitäten nördlich von Carnuntum im Licht der Archäologie. Gab es ein frühkaiserzeitliches Lager in Südmähren?“. Konference „Rom auf dem Wege nach Germanien: Geostrategie, Vormarschtrassen und Logistik“, Delbrück-Anreppen, SRN.
2005       B. Komoróczy, „Auf den Spuren der römisch-markomannischen Konfrontationen. Römische Militärausrüstung der 2. Hälfte des 2. Jhdts. im pannonischen Limesvorland“. Konference „XV. Roman Military Equipment Conference“, Budapešť, Maďarsko.
2005       B. Komoróczy, „Počátky římských aktivit ve středním Podunají“. Konference „I. Protohistorická konference, Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení (1. stol. př. Kr. – 7. stol. po Kr.)“, Kounice, ČR.
2005       B. Komoróczy, „Burgstall bei Mušov. Ergebnisse der bisherigen Grabungen und ihre historische Interpretation“. Konference „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Barbaren im mittleren Donauraum – Zum Wandel ihrer Identitäten.“, Mikulov, ČR.
2006       B. Komoróczy/J. Tejral: „Die römischen Militäraktivitäten und -objekte nördlich der mittleren Donau zur Zeit der Markomannenkriege“. Konference „20th International Congress of Roman Frontier Studies“, León, Španělsko.
2006       B. Komoróczy, „K otázce forem římských importů v sídlištním prostředí moravských Germánů“. Konference „II. Protohistorická konference, Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení (1. stol. př. Kr. – 7. stol. po Kr.)“, České Budějovice, ČR.
2006       B. Komoróczy, „Zur Frage der Existenz des angeblichen augusteischen Lagers in Mušov“. Konference „19. Internationales Symposium „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Mitteleuropa zur Zeit Marbods“. Roztoky u Prahy, ČR.
2006       B. Komoróczy, „A markomann háborúk barbarikumi régészeti forrásai és ókortörténeti jelentöségük. (Archeologické prameny k markomanským válkám na území barbarika a jejich význam pro starověké dějiny)“. Konference: „VII. Magyar ókortudományi konferencia (Maďarská konference věd o starověku)“. Debrecín, Maďarsko.
2008       B. Komoróczy, „Římské fortifikace na jižní Moravě“. Konference „XXX. Mikulovské sympózium, Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské“. Mikulov, ČR.
2009       B. Komoróczy, „Die römische militärische Anwesenheit am Burgstall bei Mušov, das Fundspektrum und sein „Durchdringen“ in das germanische Milieu“. Konference „Archäologie zwischen Römern und Barbaren. Zur Datierung und Verbreitung römischer Metallarbeiten des 2. und 3. Jhs. n. Chr. im Reich und im Barbaricum – ausgewählte Beispiele (Gefäße, Fibeln, Bestandteile militärischer Ausrüstung, Kleingerät, Münzen)“. Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main, SRN.
2009       B. Komoróczy, „Die römischen Militäraktivitäten nördlich der mittleren Donau zur Zeit der Markomannenkriege – ein Beitrag zur Erkenntnis der Struktur der germanischen Siedlungslandschaft“. Konference „Praktická funkce, společenský význam a symbolický smysl protohistorických a raně středověkých centrálních míst ve střední Evropě“. Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU, Alexander von Humboldt Stiftung, Jihomoravský kraj, Městské muzeum a galerie Břeclav. Břeclav, ČR.
2010       B. Komoróczy, „Mušov-Burgstall (Südmähren, Tschechische Republik), eine römische zentrale Militärbasis in Germanien zur Zeit der Markomannenkriege“. Přednášková řada: Rom und Germanien. Universität Osnabrück, Alte Geschichte und Archäologie, Forschungsstelle Rom und Germanien. Osnabrück, SRN.
2010       B. Komoróczy – M. Hložek, „Neu gefundene Beinschienen aus Mušov (Tschechische Republik). Fundumstände, Konservierung und Materialuntersuchungen“. Konference „XVIIth Roman Military Equipment Conference“. Záhřeb, Chorvatsko.
2010       B. Komoróczy – E. Drozdová – M. Nývltová Fišáková – O. Šerý, „První či poslední Říman na Moravě? Rozbor nálezu lidské kostry z Hradiska u Mušova“. Konference „VI: Protohistorická konference Archeologie barbarů 2010“. Hradec Králové, ČR.
2010       B. Komoróczy – M. Vlach, „Types of Architecture of the Germanic Population and the Roman Army on the Territory north to the Middle Danube during the Marcomannic Wars“. Konference „Dwellings from Prehistory to the Middle Ages“, Pula, Chorvatsko.
2011       S. Groh, – B. Komoróczy – H. Sedlmayer – M. Vlach, „Neue Forschungen zu den rӧmische Marcschlagern in Niederӧsterreich und Mähren“.Veranstaltungen der ӦGUF, Ӧsterreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, Vídeň, Rakousko.
2011       B. Komoróczy – P. Růžičková – M. Vlach, „Archaeological parks, Roman sites in the Czech Republic and their presentation“. Konference „Final Conference of the Danube Limes UNESCO Wolrd Heritage Site Project“, Paks, Maďarsko.
2011       S. Groh – B. Komoróczy – H. Sedlmayer – M. Vlach, „Výzkum římského krátkodobého tábora v Engelhartstettenu (Dolní Rakousko)“. Konference „VII. protohistorická konference, Archeologie barbarů 2011. Sociální stratifikace protohistorických komunit na základě výpovědi archeologických pramenů“. Brno, ČR.


Vybrané publikace
Cejnková, D. – Komoróczy, B. – Tejral, J. 2003: Římané a Germáni. Nepřátelé–rivalové–sousedé. Brno 2003.
Červák, P. – Komoróczy, B. 1998: Neue Entdeckungen an der römischen Befestigungsanlage „Burgstall“ bei Mušov. In: Novensia 10, 123-134.
Čižmářová, J. – Komoróczy, B. 2010: Na prahu historie. In: Galuška, L. – Mitáček, J. – Novotná, L. (eds.), Poklady Moravy, příběh jedné historické země. Brno 2010, 53-76.
Hošek, J. – Beran, V. – Komoróczy, B. 2011: The metallography of two Roman swords from Mušov, Czech Republic. In: A. Hauptmann – D. Moderressi-Tehrani – M. Prange (eds.), Archaeometallurgy in Europe III – Abstracts, Bochum 2011, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, 100.
Klanicová, S. – Komoróczy, B. 2008: Terra sigillata z germánských sídlištních objektů na lokalitě Klentnice. Zborník Slovenského Národného Múzea CII – 2008 – Archeológia 2008, 283-298.
Komoróczy, B. 1995: Nálezy fragmentu antických lamp na lokalitě Mušov-Burgstall v sezóně 1994 (Die Funde keramischen Lampe am Burgstall bei Mušov im Jahr 1994). In: Magistro egregio, collegae sapienti, amico carissimo Ioanni Bouzek discipuli, collegae, amici dedicant, Pragae 1995, 27-31.
Komoróczy, B. – Červák, P. – Musil, J. 1997: Mušov. In: Přehled výzkumů 1993-1994, 169-175.
Komoróczy, B. 1998: Geofyzikální prospekce a archeologie doby římské na jižní Moravě (Geophysikalische Prospektion und Archäologie der römischen Kaiserzeit in Südmähren). In: P.Kořil/ R.Nekuda/ J.Unger (Hrsg.): Ve službách archeologie, Sborník k 60 narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 10, 125-144.
Komoróczy, B. 1999: Zpráva o výzkumu fortifikace římského krátkodobého tábora a objektů sídliště z doby římské na lokalitě Mušov–Na Pískách v letech 1995-1996. Přehled výzkumů 39, 1995-1996 (1999), 165-196.
Komoróczy, B. 1999: Ein bemerkenswerter Eisenfund im Areal der römischen Anlage am Burgstall bei Mušov (Bez. Břeclav, Südmähren). In: Tejral, J. (Hrsg.), Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 12. Brno 1999, 71-90.
Komoróczy, B. 1999: Mušov (k.ú. Pasohlávky, okr. Břeclav). Přehled výzkumů 39 (1995-1996), 360-370.
Komoróczy, B. 1999: Mušov (k.ú. Pasohlávky, okr. Břeclav). Přehled výzkumů 40 (1997-1998), 271-274.
Komoróczy, B. 2000: Panzerschuppentypen aus der römischen Befestigungsanlage am Burgstall bei Mušov. In: Bouzek, J./Friesinger, H./Pieta, K./Komoróczy, B. (Hrsg.): Gentes, Reges und Rom. Auseinandersetzung-Anerkennung-Anpassung. Spisy Arch. ústavu AV ČR Brno 16, Brno 2000, 79-86.
Komoróczy, B. 2000: Mušov (k. ú. Pasohlávky, okr. Břeclav). Přehled výzkumů 41 (1999), 145-147.
Komoróczy, B. 2001: Mušov (k. ú. Pasohlávky, okr. Břeclav). Přehled výzkumů 42 (2000), 189-190.
Komoróczy, B. 2002: Das römische temporäre Lager in Modřice (Bez. Brno-venkov). In.: Kuzmová, K./Pieta, K./Rajtár, J. (Hrsg.), Zwischen Rom und dem Barbaricum. Festschrift für Titus Kolník zum 70. Geburtstag. Nitra 2002, 129-142.
Komoróczy, B. 2002: Tschechische Republik (Mähren). In: Kaczanowski, P./Margos, U.: Tabula Imperii Romani, M34 – Kraków. Kraków 2002, 377-381.
Komoróczy, B. 2003: Římské cihly na Hradisku u Mušova. Zprávy památkové péče 63, 2003/2, 66-77.
Komoróczy, B. 2006: K otázce existence římského vojenského tábora na počátku 1. st. po Kr. u Mušova (Kat. Pasohlávky, Jihomoravský kraj). Kritické poznámky z pohledu římsko-provinciální archeologie. In: E. Droberjar/M. Lutovský (eds.), Archeologie barbarů 2005. Sborník příspěvků z I. protohistoricé konference „Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení“, Kounice, 20.-22, září 2005. Praha 2006, 155-205.
Komoróczy, B. 2008: Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994-2007. In: Eduard Droberjar – Balázs Komoróczy – Dagmar Vachůtová (edd.), Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie Barbarů 2007). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 37, Brno 2008, 391-438.
Komoróczy, B. 2008: Gab es ein frühkaiserzeitliches Militärlager in Mähren? Einige Bemerkungen zu den Baustrukturen auf der Flur Mušov-Neurissen zehn Jahre nach den Notgrabungen. In: Johann-Sebastian Kühlborn u. a., Rom auf dem Weg nach Germanien: Geostrategie, Vormarschtrassen und Logistik. Internationales Kolloquium in Delbrück-Anreppen vom 4. bis 6. November 2004. Bodenaltertümer Westfalens 45, Mainz 2008, 103-146.
Komoróczy, B. 2008: Barbares et Romains sur le limes danubien. Les dossiers ďarchéologie 327, mai-juin 2008, 26-31.
Komoróczy, B. 2008: Fortifikace Hradiska u Mušova. In: Tejral, J. – Komoróczy, B., Hradisko u Mušova. Výsledky archeologických výzkumů do roku 2007. Rukopis pro GA ČR. Brno 2008, 41 stran textu.
Komoróczy, B. 2008: Vnitřní zástavba Hradiska u Mušova. In: Tejral, J. – Komoróczy, B., Hradisko u Mušova. Výsledky archeologických výzkumů do roku 2007. Rukopis pro GA ČR. Brno 2008, 46 stran textu.
Komoróczy, B. 2008: Nálezy součástí výstroje a výzbroje na Hradisku u Mušova. In: Tejral, J. – Komoróczy, B., Hradisko u Mušova. Výsledky archeologických výzkumů do roku 2007. Rukopis pro GA ČR. Brno 2008, 30 stran textu.
Komoróczy, B. 2008: Katalog předmětů z barevných kovů, nalezených v areálu Hradiska u Mušova. In: Tejral, J. – Komoróczy, B., Hradisko u Mušova. Výsledky archeologických výzkumů do roku 2007. Rukopis pro GA ČR. Brno 2008, 68 stran textu.
Komoróczy, B. 2008: Katalog železných předmětů, nalezených v areálu Hradiska u Mušova. In: Tejral, J. – Komoróczy, B., Hradisko u Mušova. Výsledky archeologických výzkumů do roku 2007. Rukopis pro GA ČR. Brno 2008, 74 stran textu.
Komoróczy, B. 2009: Marcomannia. Der Militärschlag gegen die Markomannen und Quaden – ein archäologischer Survey. In: Varusschlacht im Osnabrücker Land – Museum und Park Kalkriese (Hrsg.), Konflikt. 2000 Jahre Varusschlacht. Stuttgart: Theiss Verlag 2009, 114-125.
Komoróczy, B. 2009: The character of the internal buildings of the Roman military bases on Burgstall at Mušov (South Moravia, Czech Republic). In: Morillo, Á./Hanel, N./Martín, E. (eds.), Limes XX. 20th International Congress of Roman Frontier Studies. Anejos des Gladius 13, Vol. 3, Madrid 2009, 1421-1436.
Komoróczy, B. 2009: Bemerkungen zu den Baustrukturen und zu der Frage des frühkaiserzeitlichen Lagers in der Flur Mušov-Neurissen. In: V. Salač – J. Bemmann (Hrsg.), Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4-8. 12. 2006, Anlässlich des 2000Jährigen Jubiläums des römischen Feldzuges gegen Marbod. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Praha – Bonn 2009, 537-550.
Komoróczy, B. 2009: Římské fortifikace na barbarském území ve středním Podunají v období markomanských válek. In: XXX. Mikulovské sympozium 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno 2009, 51-82.
Komoróczy, B. – Vlach, M. 2010: Využití GIS pro výzkum římského vojenského zásahu na barbarské území ve střední Evropě v době Markomanských válek – úvod do problematiky a perspektivy. In: Beljak, J. – Březinová, G. – Varsik, V. (ed.), Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, Tomus X. Nitra 2010, 247-289.
Komoróczy, B. 2010: Mušov-Burgstall, eine römische zentrale Militärbasis in Germanien zur Zeit der Markomannenkriege. In: Varus-Gesellschaft zur Förderung der vor- und frühgeschichtlichen Ausgrabungen im Osnabrücker Land e.V. (Hrsg.), Rom und Germanien. Georgsmarienhütte 2010, 42-56.
Komoróczy, B. – Lukáš, M. – Růžičková, P. – Šterc, J. – Vlach, M.: Po stopách římských vojáků v kraji pod Pálavou. Pasohlávky 2010.
Komoróczy, B. – Klanicová, S. 2011: V odlesku antiky. In: R. Procházka (Red.), Dějiny Brna I. Od pravěku k ranému středověku, 403-445.
Komoróczy, B. v tisku: Eine ungewöhnliche Form des römischen „Importes“ im germanischen Siedlungskontext. Vorläufige Bericht über die markomannischen Siedlung Pasohlávky „U vodárny“. Proceedings of the XXIst International Limes (Roman Frontiers) Congress 2009, Britisch Archaeological Report, 13 stran textu.
Komoróczy, B. – Vlach, M. v tisku: GIS application in Roman military invasion survey within barbarian territories during Marcomannic wars – introduction into problems and perspectives. Proceedings of the XXIst International Limes (Roman Frontiers) Congress 2009, British Archaeological Report, 13 stran textu.