vyhledat> | domů>

 

1997 – 2004    studium oboru archeologie na FF MU v Brně. Téma magisterské diplomové práce „Germánské osídlení ve 2–3. st. n. l. v oblasti vodního díla Nové Mlýny“;
2005 –             postgraduální studium na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, téma disertační práce: „Význam oblasti severně od Dunaje v závislosti na obchodu s terrou sigillatou“ (vedoucí J. Tejral);
2005 – 2006    odborná stáž na AÚ Brno, spolupráce na projektu EU „Transformation – Die Entstehung einer gemeinsamen Kultur in den Nordprovinzen des Römischen Reiches von Britannien bis zu dem Schwarzen Meer“ (vedoucí J. Tejral). Téma: distribuce a katalogizace římských keramických nálezů na území severně od středního toku Dunaje;
2006 –             zaměstnaná AÚ AV ČR Brno, v. v. i., Středisko pro archeologii doby římské a stěhování národů.
2007 –             Studijní pobyt: Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Mainz)
2008 –             Studijní pobyt ve Vídni (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Institut für klassische Archeologie, Universität Wien)
2009 - 2011     Členka řešitelského kolektivu grantového projektu „Germánská populace na prahu mladší doby římské: historický, sídlištní a socio-ekonomický kontext na příkladu mikroregionu Pasohlávek“ (GAČR č. 1054), řešitel: Mgr. Balázs Komoróczy, PhD.
2011 –             Studijní pobyt: Deutsches Archäologisches Institut - Römisch-Germanische Kommission (Frankfurt am Main)


Mgr. Soňa Klanicová je odborným pracovníkem ARÚB, která se již od studií specializuje na římsko-provinciální archeologii, na archeologii Germánů doby římské a na problematiku římsko-provinciální a germánské keramiky. Podílela se na mezinárodních i tuzemských výzkumných projektech pod vedením J. Tejrala a B. Komoróczyho a na téma římského dovozu sigillatových výrobků v současné době píše svou disertační práci na FF MU Brno. Dlouhodobě spolupracuje s navrhovatelem na jeho terénních výzkumech, podílí se na dokumentačních a katalogizačních pracích nálezových fondů a jejich vyhodnocení. Své výzkumné závěry pravidelně prezentuje na tuzemských a mezinárodních konferencích.


Vybrané publikace
Daňhel, M. - Kalábek, M. - Klanicová, S. - Pankowská, A. - Paulus, M. 2009: Krátkodobý římský tábor u Hulína a Pravčic, Ročenka 2009, Archeologické centrum Olomouc, 184-208.
Droberjar, E. – Klanicová, S. – Stoliova, M. 2008: Nálezy římsko-provinciální keramiky z areálu Hradiska u Mušova. In: Tejral, J. – Komoróczy, B., Hradisko u Mušova. Výsledky archeologických výzkumů do roku 2007. Rukopis pro GA ČR. Brno.
Fojtík, P. – Klanicová, S. 2011: Terra sigillata z Hrubčic na Prostějovsku a její nálezový kontext, Pravěk NŘ 19, 2009, 229-238.
Jílek, J. – Klanicová, S. 2009: Dyjákovice, okr. Znojmo, Přehled výzkumů 50, 320-324.
Klanica, Z. – Klanicová, S. (v tisku): Langobardské pohřebiště v Lužicích. I. Katalog.
Klanicová, S. 2007: Nové poznatky o importu terry sigillaty na Moravě. In: E. Droberjar – O. Chvojka (edd.), Příspěvky z II. protohistorické konference České Budějovice, 21.-24.11. 2006 (Archeologie barbarů 2006), Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 3, svazek 1, České Budějovice, 175-194.
Klanicová, S. 2008: Horizont nálezů z období markomanských válek na příkladu terry sigillaty z Hradiska u Mušova, In: E. Droberjar – B. Komoróczy – D. Vachůtová (edd.), Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007), 439-452.
Klanicová, S. – Komoróczy, B. 2008: Terra sigillata z germánských sídlištních objektů na lokalitě Klentnice. Zborník Slovenského Národného Múzea CII, Archeológia 2008, 283-298.
Klanicová, S.: Germánské osídlení na katastru obce Pasohlávky (Jihomoravský kraj) z hlediska nálezů keramiky typu terra sigillata. In: Beljak, J. – Březinová, G. – Varsik, V. (ed.), Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, Tomus X. Nitra 2010, 603-613.
Klanicová, S. 2010: Nálezy terry sigillaty v oblasti pod Pavlovskými vrchy (jižní Morava) a jejich vypovídací hodnota pro zkoumání římsko-barbarských vztahů, Přehled výzkumů 51, 139-155.
Komoróczy, B. – Klanicová, S. – Sázelová, S. – Vlach, M. 2010: Pasohlávky (k.ú. Mušov, okr. Břeclav), „Za tuchnou“. MMK. Sídlištní objekt. Záchranný výzkum, Přehled výzkumů 51, 321-323.
Komoróczy, B. – Klanicová, S. – Šebela, L. – Vlach, M. 2010: Pasohlávky (k.ú. Pasohlávky, k.ú. Mušov, okr. Břeclav), „U Vodárny, Za Tuchnou“. Mladý/pozdní eneolit, KZP. Záchranný výzkum. Hroby, sídlištní objekt, Přehled výzkumů 51, 333-337.
Komoróczy, B. – Klanicová, S. – Navrátil, A. – Sázelová, S. – Vlach M. 2010: Pasohlávky (k. ú. Mušov, k. ú. Pasohlávky, okr. Břeclav), „Za Tuchnou, U vodárny“, ÚK, VS, SMK. Sídliště, hroby. Přehled výzkumů 51, 348-356.
Komoróczy, B. – Klanicová, S. – Sázelová, S. – Vlach, M. 2010: Pasohlávky (k. ú. Mušov, k. ú. Pasohlávky, okr. Břeclav), „Za Tuchnou, Hradisko, U Vodárny“. Doba římská. Sídliště, vojenská opevněná báze. Přehled výzkumů 51, 385-389.
Klanicová, S. – Komoróczy, B. 2011: V odlesku antiky, in: R. Procházka (Red.), Dějiny Brna I. Od pravěku k ranému středověku, 403-445.